Algemene Voorwaarden: Webshop/Opleidingen

       

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nan's Beauty   en op iedere tussen Nan's Beauty  en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nan's Beauty  . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Nan's Beauty behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Nan's Beauty  erkend.

1.4 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Nan's Beauty aantreft.

1.5 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Nan's Beauty schriftelijk worden vastgelegd.

1.6 Nan's Beauty  is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

 Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met Nan's Beauty  komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

 Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op Nan's Beauty  zijn in euro's en exclusief BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

3.3 Producten blijven eigendom van Nan's Beauty  tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via Nan's Beauty kan op de volgende wijze worden betaald via IDEAL (Mollie)

4.2  Vooruitbetalen:

U kunt uw betaling overmaken op
IBAN: NL 75 ABNA 0824329945
t.n.v.  Nan's Beauty

U krijgt van ons een bevestiging van de bestelling met de door u gewenste betaalwijze Vooruitbetaling. U verzoekt uw bank door middel van een overschrijvingskaart of internetbankieren het factuurbedrag aan ons over te schrijven door middel van een SEPA overboeking. Vergeet niet het ordernummer van de bestelling te vermelden welke in de bevestigingsmail is vermeld. Bij de betaalmethode Vooruitbetaling wordt de zending verzonden zodra het bedrag bij ons op de rekening is bijgeschreven. Doordat er vertraging op het bankverkeer zit, kan het soms enkele dagen duren voordat wij de order kunnen verzenden.

4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, boven de €55,00 excl.. BTW betaald u geen verzendkosten in Nederland. Deze door Post Nl berekend.

 Artikel 5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Als de producten op voorraad zijn vindt verzending binnen 1 tot 3 werkdagen plaats. In veel gevallen voor 13:00 uur besteld de volgende dag in huis.

5.3 Producten die niet op voorraad zijn worden doorgaans binnen 7 dagen geleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn nemen wij contact met u op.

5.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Nan's Beauty  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.5 Aan de leveringsplicht van  Nan's Beauty zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nan's Beauty  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5.7 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

5.8 Bij weigering of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van PostNL en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.

5.9 Verpakkingen kunnen afwijken.

 Artikel 6. Retourneren

6.1 Het product mag niet worden geretourneerd als deze zijn genoemd in artikel 6.7
en als deze niet meer in originele verpakking zitten en/of duidelijke gebruikerssporen vertonen.

6.2 Retourneren binnen 7 dagen.

6.3 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retouren worden niet geaccepteerd. De originele bijgeleverde factuur met kenmerk is het garantiebewijs.

6.4 Retourneren alleen in overleg en op eigen kosten.

6.5 Komt het product terug wordt de porto berekend die door Nan's Beauty is betaald.

6.6 Binnen 30 dagen wordt het geld teruggestort.

6.7 Acryl, Gel, Easygel, Gellak, Nailart, Nagellak, en Penselen  worden uit hygiënische oogpunt niet terug genomen dit is wettelijk geregistreerd.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.

7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3 Nan's Beauty is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Nan's Beauty

7.4 Als Nan's Beauty  om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

- Uv Lampen, Led lampen, Tafellampen
als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;

- Als de transactie business to business is:B2B: dit houdt in dat onze voorwaarden afwijkend zijn van het consumentenrecht. Wij geven daarom garantie op onze electrische apparaten van 3 maanden na datum van ontvangst van uw electrische product. 

- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;

- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

- Als apparaten worden opengemaakt.

 

Artikel 8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Nan's Beauty. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Nan's Beauty zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Nan's Beauty binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

8.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

verzegelde producten die om gezondheid- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken 

Artikel 9. Links naar websites voor derden

9.1 De Nan's Beauty Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Nan's Beauty en Nan's Beauty is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site.Nan's Beauty  is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Nan's Beauty verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Nan's Beauty van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Artikel 10. Cursus en opleidingen

Algemene voorwaarden Opleidingen

Nan’s Nailshop: Onderdeel van Nan’s Beauty

Certificaat

De opleidingen worden afgesloten met een certificaat van de behaalde Cursus

Opleidingsduur, opleidingskosten

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Nan’s Nailshop

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het lespakket. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn  kosten voor materiaal verschuldigd. Indien een cursist tijdens de cursus besluit de cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Alle cursussen en workshops zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemende cursisten.

 Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door Nan’s Nailshop uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verplicht u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Nan’s Nailshop gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Nan’s Nailshop verschuldigd blijft.

Aanmelding

Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.
Bij aanmelding voor een opleiding ontvangt u een kopie van algemene voorwaarden en een kopie van uw contract. Nan’s Nailshop heeft Restitutie termijn van 14 dagen waarin u het contract kosteloos kunt ontbinden, en Nan;s Nailshop het eventueel (aan)betaalde bedrag aan u terugbetaald binnen deze 14 dagen.

Cursustijden

De cursussen zijn van 10:00 uur tot 15.00 uur
Betaling

Op basis van inschrijving dient een aanbetaling van 50% te voldoen Het lesgeld zal voor de start van de opleiding moeten worden voldaan en dient het lespakket ook bij aanvang van de eerste les worden afgenomen en betaald.

Opleidingen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. Dit is één keer per week m.u.v. feestdagen. Bij een afmelding van minimaal 24uur van tevoren wegens ziekte e.d.  mag de desbetreffende les ingehaald worden tijdens de duur van de opleiding of binnen twee weken na afloop van de opleiding.  Bij afmelding binnen 24 uur voor de les of als men zich niet afmeldt voor de les dan vervalt deze desbetreffende les.
 

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Nan’s Nailshop, Schoorlstraat 127, 1024 PT Amsterdam

 Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Nan’s Nailshop verschuldigd.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Nan’s Nailshop verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd.

Cursusplanning en overmacht

Nan’s Nailshop behoudt zich het recht voor om bij over- of onder inschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoudt Nan’s Nailshop zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. De Cliënt heeft alleen recht op restitutie indien Nan’s Nailshop geen passende cursus binnen 6 maanden kan bieden. De restitutie zal dan binnen 30 dagen plaats vinden. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Nan’s Nailshop is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onder inschrijving.

Boeken en lesmateriaal

Nan’s Nailshop verstrekt lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Nan’s Nailshop geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Aansprakelijkheid

De producten welke door Nan’s Nailshop geleverd worden zijn veelal alleen geschikt voor professioneel gebruik, Er wordt ten zeerste afgeraden om zonder opleiding met de aangeboden producten te experimenteren. Nan’s Nailshop is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik.

Begeleiding, diensten, en werkprocessen

Tijdens de opleiding is er altijd een gediplomeerd docent aanwezig welke die u gedurende uw opleiding begeleid en al uw vragen beantwoord. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

Koffie en thee is in de prijs inbegrepen.

U dient zelf voor lunch zorgen.

 Korting, aanbiedingen en overige acties

Alle genoemde prijzen zijn groothandelsprijzen en daarom exclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor de vermelde periode. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Op door Nan’s Nailshop geleverde elektrische apparatuur wordt 1 jaar garantie verstrekt. (uw factuur is tevens uw garantie bewijs). Op het handstuk van de frees is de garantie 6 maanden. Beschadigde apparaten die binnen de garantietermijn vallen worden per geval beoordeeld.

Klachten

Nan’s Nailshop heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan Nan’s Beauty, t.a.v. N.van de Wateringen, Schoorlstraat 127,
1024 PT Amsterdam of info@nansnailshop.nl

Een klacht zal ten alle tijden vertrouwelijk afgehandeld worden,

In ieder geval beantwoord binnen een termijn van 4 weken, In het geval dat de klacht niet binnen 4 weken afgehandeld kan worden, is Nan’s Nailshop verplicht de cliënt Binnen de termijn van 4 weken een termijn te geven waarin de klacht afgehandeld is. De klacht zal voor een periode van 12 maanden bewaard blijven.

Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 12. Copyright en inhoud:

Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van  Nan’s Beauty

 Nan’s Beauty (Nan’s Nailshop )     
 Schoorlstraat 127  1024 PT Amsterdam

Telefoonnummer: 0612841739  Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
10.00 - 13.00 uur

E-mailadres:  info@nansnailshop.nl        

KvK-nummer:72045612

Btw-identificatienummer: NL001609124B57    

Opgemaakt te Amsterdam , Juni 2020

© 2020 - 2024 Nan's Nailshop | sitemap | rss